Best-Apple.cz

Best-Apple.cz - záruka kvality a spolehlivosti

Obchodní podmínky a reklamační řád


Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.Best-Apple.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Prodávajícím je provozovatel internetového obchodu www.Best-Apple.cz, David Kříž, DiS., se sídlem Lidická 700/19, 602 00 Brno (adresa slouží pouze pro fakturační účely!), podnikající na základě živnostenského oprávnění zapsaného u Magistrátu města Brna, IČ: 86994131 (neplátce DPH).

Korespondenční adresa obchodu: Best-Apple.cz, Holandská 2, 639 00 Brno. Provoz (přerušení provozu) tohoto internetového obchodu se řídí aktuálním statutem platnosti živnostenského oprávnění provozovatele. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Spotřebitelem není osoba, která při uzavření objednávky jedná v rámci své podnikatelské činnosti či zprostředkovaně na účet podnikatele.

1. Vymezení pojmů
Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.

Prodávající / dodavatel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující / spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupující / nikoli spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

2. Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách
Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy. Smlouva je uzavírána v českém jazyce a je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě www.Best-Apple.cz. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.Best-Apple.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

3. Objednávka
V případě nákupu přes e-shop je třeba před objednáním zboží vyplnit formulář s kontaktními údaji, jejichž zpracovávání je dále blíže vymezeno. Objednávka se provádí odesláním objednávkového formuláře (nákupního košíku) s příslušnými údaji (druh, množství a cena objednaného zboží).

Odesláním objednávky kupující souhlasí s obchodními a platebními podmínkami. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Objednávka potvrzená prodávajícím je závazná. Odstoupení od potvrzené objednávky je možné pouze po dohodě s prodávajícím. V případě, že prodávající nebude schopen dostát svému závazku z uzavřené kupní smlouvy a zajistit plnění potvrzené objednávky (např. zboží se již nedodává, nevyrábí, není možné dodat zboží za původní cenu, provoz internetového obchodu je pozastaven atd.), je prodávající od uzavřené kupní smlouvy oprávněn odstoupit. V takovém případě bez zbytečného odkladu, ve lhůtě 14 dní, kupujícímu vrátí veškeré jím předem zaplacené finanční prostředky. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy uvedeným způsobem, prodávající tuto skutečnost oznámí kupujícímu bez zbytečného odkladu. Není-li objednávka prodávajícím potvrzena do 72 hodin od jejího přijetí, je považována za neplatnou (provoz internetového obchodu přerušen).

4. Cena zboží
Uvedené ceny jsou koncové, včetně platné sazby DPH, je-li provozovatel obchodu plátcem daně z přidané hodnoty. Vztahuje-li se na zboží dle zákona 185/2001 Sb. o odpadech tzv. recyklační poplatek, je tento poplatek obsažen v uvedené ceně. Zpětný odběr elektrozařízení, baterií a akumulátorů je zajištěn prostřednictvím kolektivního systému smluvního partnera - společnosti REMA Systém, a.s (/ Rema Battery, s.r.o.). Na základě platných osvědčení prodávající plní povinnost zpětného odběru, odděleného sběru, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení, elektroodpadu, baterií a akumulátorů. Detailní informace o možnostech odevzdání bateríí či akumulátorů ke zpětnému odběru na území obce, městské části nebo městského obvodu podle místa prodeje jsou poskytovány na dotaz prostřednictvím e-mailových adres: support@best-apple.cz či logistika@remasystem.cz. Poučení o nakládání s elektroodpadem je uvedeno na adrese http://www.remasystem.cz/index.php/cs/pro-verejnost/zakladni-informace. Vztahuje-li se na výrobek poplatek na autorské odměny dle vyhlášky č.488/2006 Sb., je taktéž již zahrnut v ceně.

5. Platební podmínky
Objednané zboží je možné uhradit těmito způsoby: 1) Dobírkou. 2) Bankovním převodem. Faktura - doklad o prodeji zboží / poskytnutí služby je vystaven elektronicky v den zaúčtování (připsání) platby na bankovní účet prodávajícího a následně přístupný v uživatelském rozhraní zákazníka na www.Best-Apple.cz. Na vyžádání může být zákazníkovi rovněž zaslán e-mailem.

Je-li prodávající plátcem DPH, zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné: 1) U platby bankovním převodem dnem přijetí úplaty na bankovní účet prodávajícího. 2) U dobírky dnem dodání zboží.


6. Dodací podmínky
Expedice zboží probíhá zpravidla do 1 – 5 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky na dodací adresu kupujícího uvedenou v objednávce.

Ve zcela výjimečných případech krátkodobé nedostupnosti zboží může být doba expedice prodloužena až na 30 kalendářních dnů. V případě delší lhůty bude od kupujícího vyžádán souhlas. Nebude-li kupující s prodloužením dodací lhůty souhlasit, vrátí prodávající ve lhůtě 14 dní na účet kupujícího uhrazenou kupní cenu v plné výši, případně zruší rezervaci na účtu kupujícího, která vznikla realizací platby platební kartou.

Objednávka může být prodávajícím expedována po částech, dle aktuální skladové dostupnosti jednotlivých položek. Všechny dodatečné zásilky nad rámec sjednaného poštovného jsou hrazeny na náklady prodávajícího. Tímto způsobem bude zboží kompletně dodáno nejpozději ve lhůtě 21 dní od převzetí první zásilky kupujícím. 


7. Převzetí zboží
Při převzetí zásilky dodané prostřednictvím přepravce doporučujeme provést kontrolu vnějšího stavu zásilky.

Kupující, který není spotřebitelem, je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout neprodleně po převzetí a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o případných závadách. Podpisem přepravního listu kupující stvrzuje vnější nepoškozenost zásilky při dodání. Vnější nepoškozenost zásilky při převzetí je předpokladem nepoškození věci při přepravě.

Kupující, který je spotřebitelem, není sice povinen provést prohlídku zboží při převzetí, jako kupující, který není spotřebitelem, avšak v jeho vlastním zájmu je mu tato prohlídka doporučena, jelikož tak může předejít případným komplikacím při uplatnění reklamace zboží poškozeného přepravou. Své výhrady k dodanému zboží může kupující uvést do přepravního dokladu. Spotřebitel může také odmítnout převzetí poškozené zásilky a uvést tuto skutečnost do přepravního dokladu.

V případě objednávky zboží na dobírku vzniká kupujícímu povinnost uhradit sjednanou cenu. Zrušení objednávky po expedici či nepřevzetí zásilky kupujícím a její vrácení přepravcem prodávajícímu bude považováno za prodlení kupujícího s převzetím a zboží bude uloženo na náklad kupujícího v sídle prodávajícího. V případě nepřevzetí zboží ani v náhradním termínu bude kupní smlouva zrušena a na kupujícím požadováno uhrazení nákladů spojených s odesláním zásilky a jejím následným uskladněním, včetně nákladů administrativních. Pohledávka může být předána k inkasu externí firmě.

Je-li prodávající plátcem DPH, pro účely zákona o dani z přidané hodnoty se za dodání zboží objednaného na dobírku považuje převod práva nakládat se zbožím jako vlastník, ke kterému dle tohoto ujednání dochází dnem připsání dobírkové částky na účet prodávajícího.


8. Rozpor s kupní smlouvou
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Shodou s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. V případě, že zboží je prodáváno jako použité (repasované), je nutno zohlednit jeho stav v přímé úměře k jeho stáří.


9. Záruční podmínky a reklamační řád
Není-li v záručním listě uvedena delší záruční doba, vztahuje se na zboží záruka 24 měsíců. V případě použitého zboží je záruční doba 12 měsíců.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

Záruční doba začíná běžet od převzetí věci kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží za nové v záruční době začíná běžet nová záruka. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

Prodávající za žádných okolností nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávným užitím zboží nebo z důvodu nedostatečné vnější kontroly zboží a jeho provozu bez dozoru. Pro všechna zařízení, která jsou zapojována do sítě elektrického napětí, je zajištění nepřetržitého dozoru podmínkou pro uzavření kupní smlouvy!

Není-li u zboží přiložen návod k použití, předpokládá se, že pravidla k užívání jsou z povahy výrobku obecně známá. Má-li kupující o správnosti použití výrobku pochybnosti, není - s ohledem na možná rizika - oprávněn toto zboží uvádět do provozu. Prodávající zajistí odpovídající písemný návod na žádost zákazníka.

Spotřebitel při uplatnění záruky má:

- jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Není-li takový postup možný, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

- jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.

- jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.

- jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

V případě, zejména použité, výpočetní techniky, není možno uplatnit reklamaci na její software. Pokud v popisu prodávaného zboží není určeno jinak, veškerá programová výbava, včetně operačního systému, je v zařízení umístěna pouze na zkoušku a kupující je povinnen tento obsah nahradit vlastním software, včetně odpovídajících licencí. Záruka se rovněž nevztahuje na baterie / akumulátory, dodávané zejména k použitým notebookům a mobilním telefonům.

Uplatnění reklamace probíhá zasláním zboží v odpovídající záruční lhůtě na korespondenční adresu prodávajícího (Best-Apple.cz, Holandská 878/2, Brno 639 00) spolu s písemným vyjádřením kupujícího, obsahujícím popis závady, číslo objednávky (popř. kupní doklad) a kontaktní adresu.

Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů, do této lhůty se nezapočítává nutná doba pro odborné posouzení reklamované vady, nejpozději bude reklamace vyřízena v zákonné lhůtě 30 dnů. Tuto lhůtu lze po dohodě se spotřebitelem prodloužit. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy. Jsou-li odpovídající informace obsahem písemné komunikace mezi prodávajícím a stranou uplatňující reklamaci, slouží tato zároveň jako potvrzení.


10. Ochrana osobních údajů
S osobními údaji prodávající nakládá v souladu s platnými zákony. Při vyplnění objednávky nebo při registraci na webovém rozhraní nám poskytujete některé vaše osobní údaje. Dále při užívání webového rozhraní dochází k získávání, uchovávání a zpracovávání dalších údajů, k nimž máme přístup. Zadáním osobních údajů a užíváním webového rozhraní souhlasíte se zpracováváním a shromažďováním svých osobních údajů v dále uvedeném rozsahu a k dále uvedeným účelům, a to až do doby vyjádření nesouhlasu s takovým zpracováním.

Ochrana osobních údajů se řídí dokumentem Informace o zpracovávání a ochraně osobních údajů (GDPR), který je nedílnou součástí těchto Obchodních podmínek. 


11. Odstoupení od smlouvy
Kupující, který je spotřebitel, má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. 

Odstoupení od kupní smlouvy prodávající doporučuje provést níže uvedeným způsobem:
Odeslat prodávajícímu na kontaktní e-mail info@best-apple.cz oznámení s následujícím textem: „Odstupuji jednostranně od kupní smlouvy ze dne DD.MM.RRRR, číslo objednávky: XXXXXX a požaduji vrácení odpovídající částky na účet číslo: ………………" Datum a podpis.

Zboží kupující zašle na korespondenční adresu prodávajícího (Best-Apple.cz, Holandská 878/2, Brno 63900) spolu s přiloženou kopií výše uvedeného dopisu.

Zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího musí být nepoškozené a kompletní (včetně příslušenství, návodu atd.)
V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět o náklady, které jsou nutné k uvedení věci do původního stavu.
Zboží zaslané zpět dobírkou nebude převzato. Zboží se vrací včetně původního obalu, je-li to možné.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Prodávající vrátí peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.Tyto obchodní podmínky a reklamační řád jsou platné a účinné od 22.2.2019 a ruší předchozí znění.
Prodávající si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění.


DomůDomů

Košík  

(prázdný)